Przejdź do treści

Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia

Czyste Powietrze, zmiana klimatu

Konsultacje społeczne:
Prognoza oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie Pełnomocnictwa do umowy numer BZiT-I.042.2.1.3.2022 na opracowanie Planu adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia umożliwiającego podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w procesie opiniowania dokumentu, jednocześnie w związku z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j.) jako Wykonawca opracowania informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wcześniej projektu dokumentu.

Działając na podstawie Pełnomocnictwa do umowy numer BZiT-I.042.2.1.3.2022 na opracowanie Planu adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia umożliwiającego podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w procesie opiniowania dokumentu, jednocześnie w związku z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j.) jako Wykonawca opracowania informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wcześniej projektu dokumentu.

Opracowane dokumenty wraz z załącznikami zgodnie z zapisami ustawy z dnia zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania odpowiednim organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

  • Ogłoszenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, a także powiatów tworzących MOF Torunia;
  • Ogłoszenie informacji na stronie internetowej Wykonawcy;

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów, w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej biuro@energyb.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także pisemnej przesłanej pocztą na adres siedziby Wykonawcy:
Os. XXX-lecia 129/22; 44-286 Wodzisław Śląski.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Udostępnione dokumenty:

  1. Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – projekt
  2. Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – załącznik numer 1 – Lista działań
  3. Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – załącznik numer 2 – Raport z konsultacji społecznych
  4. Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – załącznik numer 3 – Prognoza oddziaływania na środowisko
  5. Skan pełnomocnictw

Pliki do pobrania